هجدهمين جشنواره خيريه جشن آرزوها،به نفع كودكان نازنين خداوند،٢٤ الي ٢٧ بهمن ماه از ساعت ١١ تا ٢٢ نياوران پايين تر از سه راه ياسر،خيابان بهروز تبريزي،با حضور هنرمندان عزيز و ورزشكاران گرامي انجمن خيريه دوستدارانِ فرزنداِن آسمانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران