لیندا کیانی اولين بار بهمن ماه هفتاد و شش بود كه خيابون دربند رو توو برف و سرما تا ظهيرالدوله پياده رفتم براى كشف مزار زنى كه دوست داشتم زندگى رو از نگاه اون ببينم... زنى كه با زنان اطرافم فرق ميكرد... از اون بهمن ٢٠ سال گذشت ... هر بار صدا و شعرهاى فروغ رو ميشنوم برام تازگى داره و سرشار از زندگيه ى امروزه كه اون شايد ٦٠ سال پيش تجربه كرده... بقول سهراب بزرگ بود و از اهالى امروز بود... class=
اولين بار بهمن ماه هفتاد و شش بود كه خيابون دربند رو توو برف و سرما تا ظهيرالدوله پياده رفتم براى كشف مزار زنى كه دوست داشتم زندگى رو از نگاه اون ببينم... زنى كه با زنان اطرافم فرق ميكرد... از اون بهمن ٢٠ سال گذشت ... هر بار صدا و شعرهاى فروغ رو ميشنوم برام تازگى داره و سرشار از زندگيه ى امروزه كه اون شايد ٦٠ سال پيش تجربه كرده... بقول سهراب بزرگ بود و از اهالى امروز بود...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران