سحرولدبیگی یک رنگ‌ بمان، حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی که مردمش برای پر رنگ شدن، حاضرند هزار رنگ باشند class=
یک رنگ‌ بمان، حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی که مردمش برای پر رنگ شدن، حاضرند هزار رنگ باشندثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران