امیرحسین رستمی سخت ترین کار دنیا 
اینه که بخوای با کسی بحث کنی 
که از اول به خودش قول داده : "هیچی نفهمه"...! #مارک_تواین class=
سخت ترین کار دنیا اینه که بخوای با کسی بحث کنی که از اول به خودش قول داده : "هیچی نفهمه"...! #مارک_تواینثبت دیدگاه شما