سجاد افشاریان ساعت ها 
بى رحم ترين موجودات جهان مى شوند 
در نبود طنين ياد تو 
چگونه يادت نمى آيد ؟
عكس هاى دوتايى 
ديكتاتورترين موجودات جهان مى شوند 
و به تنهايى تنهاييت را بمباران مى كنند 
تو بى دفاعى 
تهران شهرى بى دفاع ست
حالا حتى اگر جانى به در برده باشى 
زمان ، يادها و عكس ها
به تو لشكركشى مى كنند 
به خودت كه مى آيى 
در يك عصر غارت شده اى
همه چيز را برده اند 
به جز پاكت خالى سيگار
| سجاد افشاريان |
| سه شنبه ٢١ دى ماه هزاروُ سيصدوُ نودوُپنج | class=
ساعت ها بى رحم ترين موجودات جهان مى شوند در نبود طنين ياد تو چگونه يادت نمى آيد ؟ عكس هاى دوتايى ديكتاتورترين موجودات جهان مى شوند و به تنهايى تنهاييت را بمباران مى كنند تو بى دفاعى تهران شهرى بى دفاع ست حالا حتى اگر جانى به در برده باشى زمان ، يادها و عكس ها به تو لشكركشى مى كنند به خودت كه مى آيى در يك عصر غارت شده اى همه چيز را برده اند به جز پاكت خالى سيگار | سجاد افشاريان | | سه شنبه ٢١ دى ماه هزاروُ سيصدوُ نودوُپنج |ثبت دیدگاه شما