علی زندوکیلی اين پست در ابتدا براى مردم خون گرم بندر عباس كه فردا به دليل لغو برنامه نمى تونيم در خدمتشون باشيم و سعادت با ما يار نبود ودر انتظار اعلام تاريخ اجراى بعدى هستيم
و در جواب عزيزانى كه در انتظار انتشار آلبوم هستند،عذر مارا براى تاخير آلبوم (روياى بى تكرار )بپذيريد وبدانيد كه ما به عشق شما حاميان مهربان شبانه روز خالصانه پاى كارهاى نهايى آلبوم ايستاده ايم ،تا با جان و دلمان تقديم وجود با ارزش شما عاشقان پاك هنر شود.
دليل تاخير هم به قول حضرت حافظ
(شايد كه چو وا بينى خير تو در اين باشد)
🙏❤️❤️❤️🙏 class=
اين پست در ابتدا براى مردم خون گرم بندر عباس كه فردا به دليل لغو برنامه نمى تونيم در خدمتشون باشيم و سعادت با ما يار نبود ودر انتظار اعلام تاريخ اجراى بعدى هستيم و در جواب عزيزانى كه در انتظار انتشار آلبوم هستند،عذر مارا براى تاخير آلبوم (روياى بى تكرار )بپذيريد وبدانيد كه ما به عشق شما حاميان مهربان شبانه روز خالصانه پاى كارهاى نهايى آلبوم ايستاده ايم ،تا با جان و دلمان تقديم وجود با ارزش شما عاشقان پاك هنر شود. دليل تاخير هم به قول حضرت حافظ (شايد كه چو وا بينى خير تو در اين باشد) 🙏❤️❤️❤️🙏ثبت دیدگاه شما