امیر ژوله .
افرادی که شما را نصیحت میکنند لزوما کامل نیستند!
اما ممکن است همان چیزی را به شما بدهند که دنبالش هستید!
. *از كانال كاف class=
. افرادی که شما را نصیحت میکنند لزوما کامل نیستند! اما ممکن است همان چیزی را به شما بدهند که دنبالش هستید! . *از كانال كافثبت دیدگاه شما