آزاده نامداری ...
پلكي بزن اي مخزن اسرار كه هربار
فيروزه و الماس به آفاق بپاشي
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگي است زماني كه نباشي.
پ.ن ما_همه_آمديم.
غروب _بدون_پدر.
#بانو_عفت_مرعشي#هاشمي_رفسنجاني#آزاده_نامداري#سجاد_عبادی#غروب#دلتنگي#قدرشناسي#حجت_اشرف زاده. class=
... پلكي بزن اي مخزن اسرار كه هربار فيروزه و الماس به آفاق بپاشي هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگي است زماني كه نباشي. پ.ن ما_همه_آمديم. غروب _بدون_پدر. #بانو_عفت_مرعشي#هاشمي_رفسنجاني#آزاده_نامداري#سجاد_عبادی#غروب#دلتنگي#قدرشناسي#حجت_اشرف زاده.ثبت دیدگاه شما