داریوش فرضیایی #dariushfarziaee 
من از آخـر دنیا خبر ندارم،
اما منطق همین دنیا به من میگوید 
اگــر امــروززیباوخوب زندگـــی کنـی،
به احتمال زیاد فــردا هـم مثل 
امروز زیباوخوب خواهد بود...💜💜 class=
#dariushfarziaee من از آخـر دنیا خبر ندارم، اما منطق همین دنیا به من میگوید اگــر امــروززیباوخوب زندگـــی کنـی، به احتمال زیاد فــردا هـم مثل امروز زیباوخوب خواهد بود...💜💜ثبت دیدگاه شما