تینا پاکروان زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند...
و
تراژدی است برای کسی که احساس می کند.

#شکسپیر class=
زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند... و تراژدی است برای کسی که احساس می کند. #شکسپیرثبت دیدگاه شما