احمد ایران دوست بدرقه بسوی اسمان فقط اعمال و کارهای ادم در این سفر ملاک قرار میگیرد یا ایتها النفس مطمن یا غیر مطمن کدامین است این سفر بی بازگشت با پرونده ای سیاه یا سفید هر چه بود تمام شد و گذشت به فکر اینده باشیم این سفر برای همه هست ..... class=
بدرقه بسوی اسمان فقط اعمال و کارهای ادم در این سفر ملاک قرار میگیرد یا ایتها النفس مطمن یا غیر مطمن کدامین است این سفر بی بازگشت با پرونده ای سیاه یا سفید هر چه بود تمام شد و گذشت به فکر اینده باشیم این سفر برای همه هست .....ثبت دیدگاه شما