لادن سلیمانی مَرد صلح و سازندگي بود 
فارغ از شغل و پُست و مقامشون براشون احترام زيادي قائل بودم class=
مَرد صلح و سازندگي بود فارغ از شغل و پُست و مقامشون براشون احترام زيادي قائل بودمثبت دیدگاه شما