كورش سليمانى شبى از شب هاىِ دى ماهِ نود و سه، شبيه همين شب ها، بعد از اجرايى از اجراهاى "ناگهان پيت حلبى" در تالار باشگاه دانشجويان ِمركز تئاتر مولوى، روزهايى كه با همراهى همكاران عزيز تالار در روزهاى بازسازىِ تالار با اين اجرا چراغ تالار روشن ماند و در مدت بيست شب، بيش از سه هزار تماشاگر _ با همه ى دشوارىِ جادادن به ايشان _ در مكان اجرايى كه با همت دوستانم آماده شده بود، با ما همراه شدند ... آن شب همكاران عزيز راديو هفتى مهمان ما بودند و البته دوستانِ عزيزِ هنرمند ديگر ... خلاصه اينكه روزهاىِ خوبى با شما و يارانِ همراهم در اين اجرا داشتم، ياد باد ... class=
شبى از شب هاىِ دى ماهِ نود و سه، شبيه همين شب ها، بعد از اجرايى از اجراهاى "ناگهان پيت حلبى" در تالار باشگاه دانشجويان ِمركز تئاتر مولوى، روزهايى كه با همراهى همكاران عزيز تالار در روزهاى بازسازىِ تالار با اين اجرا چراغ تالار روشن ماند و در مدت بيست شب، بيش از سه هزار تماشاگر _ با همه ى دشوارىِ جادادن به ايشان _ در مكان اجرايى كه با همت دوستانم آماده شده بود، با ما همراه شدند ... آن شب همكاران عزيز راديو هفتى مهمان ما بودند و البته دوستانِ عزيزِ هنرمند ديگر ... خلاصه اينكه روزهاىِ خوبى با شما و يارانِ همراهم در اين اجرا داشتم، ياد باد ...ثبت دیدگاه شما