تینا پاکروان عاطفه ات ،عشقه وار به دور زندگيم تابيده و زندگى ام در تاريكى و سكوت از عطر گل سرخ تو نفس مى گيرد... بر همهء همه ى درخت بودنم بتاب و زردم كن
زرد زرد زرد
تو گل بمان 
سرخ سرخ سرخ... #تينا_پاكروان 
#گالرى_عقيق class=
عاطفه ات ،عشقه وار به دور زندگيم تابيده و زندگى ام در تاريكى و سكوت از عطر گل سرخ تو نفس مى گيرد... بر همهء همه ى درخت بودنم بتاب و زردم كن زرد زرد زرد تو گل بمان سرخ سرخ سرخ... #تينا_پاكروان #گالرى_عقيقثبت دیدگاه شما