احمد ایران دوست ارامگاه شهدای  گمنام ...راستی کیا گم نام هستند یه عده مفت خوری که پاشون حتی به اشپز خونه خط مقدم هم نرسیده که ته دیگ مش عباس رو بخورن ..عجب ارامشی داره اول صبح روحشون شاد اسوده بخواب برادر .....عجب  غربتی داره بوی شلمچه میاد اینجا بوی اروند لب شط بوی خاکریز و چفیه و و و class=
ارامگاه شهدای گمنام ...راستی کیا گم نام هستند یه عده مفت خوری که پاشون حتی به اشپز خونه خط مقدم هم نرسیده که ته دیگ مش عباس رو بخورن ..عجب ارامشی داره اول صبح روحشون شاد اسوده بخواب برادر .....عجب غربتی داره بوی شلمچه میاد اینجا بوی اروند لب شط بوی خاکریز و چفیه و و وثبت دیدگاه شما