حسین سلیمانی سلام عزيزان جان ... صبح جمعه ساعت ٩:٣٠ از شبكه استانى خليج فارس در خدمت شما هستم..
خوشحالم بري بار دوم به بندرعباس اومدم .
 حال و هواي اين شهر و ادماش انقدر خوب هست كه نگم براتون....
عشق است بندر و بندرياى مهربونش..
يادتون نره ... فردا مهمان خونه هاتون هستم.
@sobhekhlijfars class=
سلام عزيزان جان ... صبح جمعه ساعت ٩:٣٠ از شبكه استانى خليج فارس در خدمت شما هستم.. خوشحالم بري بار دوم به بندرعباس اومدم . حال و هواي اين شهر و ادماش انقدر خوب هست كه نگم براتون.... عشق است بندر و بندرياى مهربونش.. يادتون نره ... فردا مهمان خونه هاتون هستم. @sobhekhlijfarsثبت دیدگاه شما