تینا پاکروان از حکيمي پرسيدند:

معني زن چيست؟
با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است 
که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني.
اگر با مدارا او را لمس کني 
درخشش اش افزون مي شود
و صورت خود را در آن مى بيني
اما اگر روزي آن را شکستي
جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود
اگر احياناً جمعش کردي 
که بچسباني بين شکسته هايش 
فاصله مي افتد 
و هر موقع دست به محل 
شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود.
زن اينچنين است پس آن را نشکن... class=
از حکيمي پرسيدند: معني زن چيست؟ با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني. اگر با مدارا او را لمس کني درخشش اش افزون مي شود و صورت خود را در آن مى بيني اما اگر روزي آن را شکستي جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود اگر احياناً جمعش کردي که بچسباني بين شکسته هايش فاصله مي افتد و هر موقع دست به محل شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود. زن اينچنين است پس آن را نشکن...ثبت دیدگاه شما