نسرین مقانلو ...👍👌⚘😐
زیباست که در باد بایستی و از او بخواهی
که خاطرات تلخت را با خودش ببرد
بادی که میوزد و به راهش ادامه میدهد
و هیچ چیز از آن بر جای نمیگذارد...!!!!!!
این بهترین راه فراموشیست و فکر نکردن به...!!!
عکس از:علیرضا نوروزی
.👌👍
#نسرین_مقانلو #بازیگر #سینما#هنرمندان #تلویزیون_ایران #خاطرات .
#nasrinmoghanloo #acterss#cinema #television #tv class=
...👍👌⚘😐 زیباست که در باد بایستی و از او بخواهی که خاطرات تلخت را با خودش ببرد بادی که میوزد و به راهش ادامه میدهد و هیچ چیز از آن بر جای نمیگذارد...!!!!!! این بهترین راه فراموشیست و فکر نکردن به...!!! عکس از:علیرضا نوروزی .👌👍 #نسرین_مقانلو #بازیگر #سینما#هنرمندان #تلویزیون_ایران #خاطرات . #nasrinmoghanloo #acterss#cinema #television #tvثبت دیدگاه شما