حسین پاکدل ...
تمرين و تمرين و تمرين
...
هنرمند جدى، آتيه دار و باذوق
سوده شرحى
به نقش كوكب در نمايش
"كابوس حضرت اشرف"
...
عكس از امير خدامى
.
. class=
... تمرين و تمرين و تمرين ... هنرمند جدى، آتيه دار و باذوق سوده شرحى به نقش كوكب در نمايش "كابوس حضرت اشرف" ... عكس از امير خدامى . .ثبت دیدگاه شما