كورش سليمانى خيلى سپاسگزارم از همراهى يكايك شما همراهان عزيز ... همواره به خوش دلى و تندرستى روزگار بگذرانيد، در پناه خدا ... باقى بقايتان ... class=
خيلى سپاسگزارم از همراهى يكايك شما همراهان عزيز ... همواره به خوش دلى و تندرستى روزگار بگذرانيد، در پناه خدا ... باقى بقايتان ...



ثبت دیدگاه شما