داریوش فرضیایی #dariushfarziaee 
زندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیم
زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم
زندگی  نیست  بجز نم نم باران بهار ،
زندگی  نیست  بجز دیدن یار ،
زندگی  نیست  بجز عشق ،
بجز حرف محبت به كسی ،
ورنه هر خار و خسی ،
زندگی كرده بسی ،
زندگی  تجربه تلخ فراوان دارد ، 
دو سه تا كوچه و پس كوچه و 
اندازه ی یك عمر بیابان دارد .
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد 
در این فرصت کم  سهراب_سپهری class=
#dariushfarziaee زندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیم زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ، زندگی نیست بجز دیدن یار ، زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به كسی ، ورنه هر خار و خسی ، زندگی كرده بسی ، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ، دو سه تا كوچه و پس كوچه و اندازه ی یك عمر بیابان دارد . ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم سهراب_سپهریثبت دیدگاه شما