سجاد افشاریان همیشه چیزی برای از دست دادن هست
اما تو مرا دست بسته 
رها کردی
هنوز دست هایم بسته است 
به تخت 
هنوز ترکت نکرده ام 
دلم می خواهد 
همه چیز را برای از دست دادن 
به دستانِ تو بسپارم
نه ، نمی توانم ترکت کنم
| سجاد افشاريان | class=
همیشه چیزی برای از دست دادن هست اما تو مرا دست بسته رها کردی هنوز دست هایم بسته است به تخت هنوز ترکت نکرده ام دلم می خواهد همه چیز را برای از دست دادن به دستانِ تو بسپارم نه ، نمی توانم ترکت کنم | سجاد افشاريان |ثبت دیدگاه شما