امیر ژوله .
آقای مجری: چه كمكی به كاهش آلودگی هوا كردی؟
فاميل دور: ما نه كارخونه داريم، نه توليدی، نه ماشين! همين كه بدبختيم خودش بيشترين كمكه. class=
. آقای مجری: چه كمكی به كاهش آلودگی هوا كردی؟ فاميل دور: ما نه كارخونه داريم، نه توليدی، نه ماشين! همين كه بدبختيم خودش بيشترين كمكه.ثبت دیدگاه شما