مجید اخشابی زندگی کسالت بار نیست، 
بلکه کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای دودی و تیره به دنیای خود نگاه میکنند.

خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی میمیرند، اما تا هفتاد سالگی دفن نمیشوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بعضی از انسان ها به هر جایی که نگاه میکنند، زیبایی و لطافت میبینند و حال آن که این زیبایی ها بر دیگران پوشیده است. (آندره متیوس) 
با عینک یا بدون عینک مهم اینست که زندگی همیشه چیزهایی برای دیدن دارد .
بهتر است باحقیقت کنار بیاییم و چگونه لذت بردن از آن را هرچه زودتر فرابگیریم و به آینده موکولش نکنیم. 
تنها حقیقت است که فاصله میان بیست و پنج و هفتاد و اساساتمامی اعداد را میتواندپر کند.
زیبایی در حقیقت است. class=
زندگی کسالت بار نیست، بلکه کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای دودی و تیره به دنیای خود نگاه میکنند. خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی میمیرند، اما تا هفتاد سالگی دفن نمیشوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بعضی از انسان ها به هر جایی که نگاه میکنند، زیبایی و لطافت میبینند و حال آن که این زیبایی ها بر دیگران پوشیده است. (آندره متیوس) با عینک یا بدون عینک مهم اینست که زندگی همیشه چیزهایی برای دیدن دارد . بهتر است باحقیقت کنار بیاییم و چگونه لذت بردن از آن را هرچه زودتر فرابگیریم و به آینده موکولش نکنیم. تنها حقیقت است که فاصله میان بیست و پنج و هفتاد و اساساتمامی اعداد را میتواندپر کند. زیبایی در حقیقت است.ثبت دیدگاه شما