كورش سليمانى ١- با سپاس از دعوت دوستان عزيز و خيرخواه؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد ... ٢- براى شادى و آرامشِ روحِ هنرمند عزيز " دنيا فنى زاده " دعا كنيم ... روحشان شاد و قرين الطاف الهى ... class=
١- با سپاس از دعوت دوستان عزيز و خيرخواه؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد ... ٢- براى شادى و آرامشِ روحِ هنرمند عزيز " دنيا فنى زاده " دعا كنيم ... روحشان شاد و قرين الطاف الهى ...ثبت دیدگاه شما