حسین سلیمانی 😞😞😞😞😞
كلاه قرمزى : آىِ مجرى، دلم گرفته
آقاي مجرى : ميخواى بريم سينما!؟
كلاه قرمزي : نه 
آقاى مجرى : بستني ميخواى!؟
كلاه قرمزي : نه
آقاى مجرى : پس چته!؟
كلاه قرمزي :  نميدونم.. حس ميكنم دنيارو ازم گرفتن، ديگه جون تكون خوردن ندارم
فاميل دور : ميفهممت... آدم دنيا نداشته باشه... انگار هيچى نداره... در به درِ ...
پسر خاله : عجيب دنيايى شده، دنيا دستش از اين دنيا كوتاست.... ما دستمون از دنيا .... #حسين_سليمانى class=
😞😞😞😞😞 كلاه قرمزى : آىِ مجرى، دلم گرفته آقاي مجرى : ميخواى بريم سينما!؟ كلاه قرمزي : نه آقاى مجرى : بستني ميخواى!؟ كلاه قرمزي : نه آقاى مجرى : پس چته!؟ كلاه قرمزي : نميدونم.. حس ميكنم دنيارو ازم گرفتن، ديگه جون تكون خوردن ندارم فاميل دور : ميفهممت... آدم دنيا نداشته باشه... انگار هيچى نداره... در به درِ ... پسر خاله : عجيب دنيايى شده، دنيا دستش از اين دنيا كوتاست.... ما دستمون از دنيا .... #حسين_سليمانىثبت دیدگاه شما