کورش سلیمانی 🎬
موقت: روزى كه اكرانِِ خصوصى فيلم "نفس" بود همراه خانواده شان تشريف آورده بودند ... زنى ميان سال و مشتاق خود را به ايشان رساند تا ابراز علاقه كند. جمشيد هاشم پور و همسر گرامى شان به گرمى احساس ايشان را پاسخ دادند. زن جايى براى نشستن در سالن شلوغ نداشت و دنبال صندلى بود. آقاى هاشم پور جاى خود را در كنار خانواده ى خود به ايشان دادند و تمام مدت طولانى فيلم با رضايتى بزرگوارانه در جايى نامناسب و دور به تماشا نشستند، وظيفه داشتم اين درس كه آموختم را جايى بازگو كنم ... بازيگر بايد بزرگوارى بلد باشد و جمشيد هاشم پور بزرگوارى را خوب بلد است ... سايه اش بر سر سينماى ما مستدام ...
#جمشيدهاشم_پور class=
🎬 موقت: روزى كه اكرانِِ خصوصى فيلم "نفس" بود همراه خانواده شان تشريف آورده بودند ... زنى ميان سال و مشتاق خود را به ايشان رساند تا ابراز علاقه كند. جمشيد هاشم پور و همسر گرامى شان به گرمى احساس ايشان را پاسخ دادند. زن جايى براى نشستن در سالن شلوغ نداشت و دنبال صندلى بود. آقاى هاشم پور جاى خود را در كنار خانواده ى خود به ايشان دادند و تمام مدت طولانى فيلم با رضايتى بزرگوارانه در جايى نامناسب و دور به تماشا نشستند، وظيفه داشتم اين درس كه آموختم را جايى بازگو كنم ... بازيگر بايد بزرگوارى بلد باشد و جمشيد هاشم پور بزرگوارى را خوب بلد است ... سايه اش بر سر سينماى ما مستدام ... #جمشيدهاشم_پورثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران