پندار اکبری تسليت به خانواده هنر عروسكي كه يكي از بهترينها در اين عرصه رو از دست داد . 
دنيا فني زاده ' عروسك گردان و هنرمند عزيز از بين ما رفت .
روحش شاد و يادش گرامي class=
تسليت به خانواده هنر عروسكي كه يكي از بهترينها در اين عرصه رو از دست داد . دنيا فني زاده ' عروسك گردان و هنرمند عزيز از بين ما رفت . روحش شاد و يادش گراميثبت دیدگاه شما