احمد ایران دوست مگه چیه ...هان ...رفت ...کلاه قرمزی رفت ..راحت شد داداش ..نبود که گور خواب ها رو ببینه ..وضعیتو ببینه ..تو صف اختلاس وایسه ...چشماشو بست به همین سادگی ..روحت شاد رفیق ...هان ...دعوا داری با کلاه قرمزی با من طرفی ....مگه چیه ....پسر خاله تو تنها نیستی خیلی جفتتون واسه خندوندنمون زحمت کشیدین به همتون تسلیت میگم ولی باور کن راحت شد .... class=
مگه چیه ...هان ...رفت ...کلاه قرمزی رفت ..راحت شد داداش ..نبود که گور خواب ها رو ببینه ..وضعیتو ببینه ..تو صف اختلاس وایسه ...چشماشو بست به همین سادگی ..روحت شاد رفیق ...هان ...دعوا داری با کلاه قرمزی با من طرفی ....مگه چیه ....پسر خاله تو تنها نیستی خیلی جفتتون واسه خندوندنمون زحمت کشیدین به همتون تسلیت میگم ولی باور کن راحت شد ....ثبت دیدگاه شما