لادن سلیمانی حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند
امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و .... class=
حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و ....ثبت دیدگاه شما