احمد ایران دوست بالاخره تایید شد ....روحت شاد...باید تاسف  خورد که منبعی هنوز خبر دقیق را اعلام نمیکند و با روح و روان خانواده محترم متوفی بازی میشود ارزوی صبر برای خانواده و امرزش برای او و پدر هنرمندش و ملت عزیز ایران ...الفاتحه .... class=
بالاخره تایید شد ....روحت شاد...باید تاسف خورد که منبعی هنوز خبر دقیق را اعلام نمیکند و با روح و روان خانواده محترم متوفی بازی میشود ارزوی صبر برای خانواده و امرزش برای او و پدر هنرمندش و ملت عزیز ایران ...الفاتحه ....ثبت دیدگاه شما