پندار اکبری نمايشگاه عكس : زمستان است . 
در اين نمايشگاه آثار هنرمندان و بازيگراني كه در زمينه عكاسي فعاليت ميكنند به نمايش گذاشته ميشه ، فروش آثار به نفع نان آوران كوچك و بي سرپناهان جمع آوري ميشه ، 
شما هم با حضور و حمايت در اين نمايشگاه در اين حركت خيرخواهانه سهيم بشين 
#pendarakbari class=
نمايشگاه عكس : زمستان است . در اين نمايشگاه آثار هنرمندان و بازيگراني كه در زمينه عكاسي فعاليت ميكنند به نمايش گذاشته ميشه ، فروش آثار به نفع نان آوران كوچك و بي سرپناهان جمع آوري ميشه ، شما هم با حضور و حمايت در اين نمايشگاه در اين حركت خيرخواهانه سهيم بشين #pendarakbariثبت دیدگاه شما