نفیسه روشن پست موقت:
من ديروز پامو يه جراحي كوچيك داشتم..
و بايد ٣ روز استراحت مطلق ميكردم!!!
طبق تعهدي از قبل
امروز يه مراسمي دعوت بودم كه وجدان حرفه اي من اجازه نداد كه نرم
صبح حاضر ومنتظر اژانس شدم كه فشار كفش به زخم و جاي عمل پام
باعث شد كار به جايي برسه كه عزيزان اورژانس حاضر بشن!!!!!
به مراسم نرسيدم!
يكي زنگ زد اي ابروم!!!
يكي زنگ زد اي پولم!!!
يكي زنگ زد تهديد كرد!!!
تازه فهميدم انسانيت مرده!!!
تازه فهميدم زنده بودن گاهي ابزاره!!
و مردن باعث عزيز شدنه
و اينكه تازه كلي رفيق صميمي و جون جوني برات كشف ميشه🤔
وقتي ما ادمها بينمون انسانيت غريبه است توقعي نيست كه با حيوانات وحشيانه رفتار نكنند! class=
پست موقت: من ديروز پامو يه جراحي كوچيك داشتم.. و بايد ٣ روز استراحت مطلق ميكردم!!! طبق تعهدي از قبل امروز يه مراسمي دعوت بودم كه وجدان حرفه اي من اجازه نداد كه نرم صبح حاضر ومنتظر اژانس شدم كه فشار كفش به زخم و جاي عمل پام باعث شد كار به جايي برسه كه عزيزان اورژانس حاضر بشن!!!!! به مراسم نرسيدم! يكي زنگ زد اي ابروم!!! يكي زنگ زد اي پولم!!! يكي زنگ زد تهديد كرد!!! تازه فهميدم انسانيت مرده!!! تازه فهميدم زنده بودن گاهي ابزاره!! و مردن باعث عزيز شدنه و اينكه تازه كلي رفيق صميمي و جون جوني برات كشف ميشه🤔 وقتي ما ادمها بينمون انسانيت غريبه است توقعي نيست كه با حيوانات وحشيانه رفتار نكنند!ثبت دیدگاه شما