داریوش فرضیایی #dariushfarziaee 
گاهی دلم خیلی کودک میشود
تا انجا که دوست دارم گریه کنم😣
گریه ای از جنس کودکانه
گریه ای برای اغوش بابا
اما می خندم😁
چون بابا میگفت :
تو دیگه مرد شدی !!
اما نمی دانست
درپشت تصویر این مرد
کودکی نهفته که همواره عشق به اغوش پرمهر و
نوازش گرمش دارد
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ class=
#dariushfarziaee گاهی دلم خیلی کودک میشود تا انجا که دوست دارم گریه کنم😣 گریه ای از جنس کودکانه گریه ای برای اغوش بابا اما می خندم😁 چون بابا میگفت : تو دیگه مرد شدی !! اما نمی دانست درپشت تصویر این مرد کودکی نهفته که همواره عشق به اغوش پرمهر و نوازش گرمش دارد ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ثبت دیدگاه شما