پندار اکبری ميلاد حضرت مسيح به شما و تمام هموطنان ِ عزيز مسيحي مبارك 
#marrychristmas class=
ميلاد حضرت مسيح به شما و تمام هموطنان ِ عزيز مسيحي مبارك #marrychristmasثبت دیدگاه شما