كورش سليمانى امروز، پنجم دى ماه؛ هفتاد و هشتمين زادروز بهرام بيضايى بزرگ و نهمين سالگرد درگذشت اكبر رادى عزيز است. بزرگانِ تبارِ تئاتر ايران؛ انديشمندانِ يگانه، دردمند، متعهد، هنرمند و آزاده ىِ هنر نمايش و نمايشنامه نويسىِ ايران ... _________________________________________

مى بينيد اين روز چه نسبت عميقى با موجوديت تئاتر ما دارد؟! ... درست مثل تئاتر ما توأمان با تبريك و تسليت، ميلاد و مرگ، اميدى و نااميدى همراه است ... و اين انگار سرنوشت محتوم نمايش و نمايشگران اين سرزمين است ... اميد كه فرداروز چنين نباشد و سويه ى زايش و اميد و روشنى اش پرزورتر و رنگين تَر و محسوس تَر از آن سوى ديگر باشد ... class=
امروز، پنجم دى ماه؛ هفتاد و هشتمين زادروز بهرام بيضايى بزرگ و نهمين سالگرد درگذشت اكبر رادى عزيز است. بزرگانِ تبارِ تئاتر ايران؛ انديشمندانِ يگانه، دردمند، متعهد، هنرمند و آزاده ىِ هنر نمايش و نمايشنامه نويسىِ ايران ... _________________________________________ مى بينيد اين روز چه نسبت عميقى با موجوديت تئاتر ما دارد؟! ... درست مثل تئاتر ما توأمان با تبريك و تسليت، ميلاد و مرگ، اميدى و نااميدى همراه است ... و اين انگار سرنوشت محتوم نمايش و نمايشگران اين سرزمين است ... اميد كه فرداروز چنين نباشد و سويه ى زايش و اميد و روشنى اش پرزورتر و رنگين تَر و محسوس تَر از آن سوى ديگر باشد ...ثبت دیدگاه شما