تینا پاکروان "هميشه "با "هيچوقت "
فرق نمى كند
همه بهانه است
بهانه هاى "هميشه"تو
كه "هيچوقت" آرامم نكرد ... تينا پاكروان🌹
از كتاب ديشب درحوالى يك انار گم شدم #نشر_ثالث class=
"هميشه "با "هيچوقت " فرق نمى كند همه بهانه است بهانه هاى "هميشه"تو كه "هيچوقت" آرامم نكرد ... تينا پاكروان🌹 از كتاب ديشب درحوالى يك انار گم شدم #نشر_ثالثثبت دیدگاه شما