احمد ایران دوست حمله مسخره رادیو فردا و فرشید منافی منفعتی نمیدونم اسمش کیه به اینجانب ..داداچ داری اشتباه میکنی کاری نکن از همون جا با گونی بیارنت ایران عزیز برادر سرت تو کاره خودت باشه پا تو کفش بزرگان نکن عجیجم انقدر بی برنامه شدی کارت شده گیر دادن به من اخه مردک ...... class=
حمله مسخره رادیو فردا و فرشید منافی منفعتی نمیدونم اسمش کیه به اینجانب ..داداچ داری اشتباه میکنی کاری نکن از همون جا با گونی بیارنت ایران عزیز برادر سرت تو کاره خودت باشه پا تو کفش بزرگان نکن عجیجم انقدر بی برنامه شدی کارت شده گیر دادن به من اخه مردک ......ثبت دیدگاه شما