شهرزاد عبدالمجید سیاره ى ما دیگر نیازى به آدم هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است. 👤 دالایى لاما. 👌👌👌زنجان،حاده طارم #artist #iranianartist #persianactress #television #shahrzadabdolmajid #actress#iranianactress#cinema #theatre#شهرزادعبدالمجيد#هنرپيشه#تلويزيون#سينما#تاتر#بازيگر#بازيگر_زن #بازيگرايراني بازيگران ايرانى#زنجان#طارم class=
سیاره ى ما دیگر نیازى به آدم هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است. 👤 دالایى لاما. 👌👌👌زنجان،حاده طارم #artist #iranianartist #persianactress #television #shahrzadabdolmajid #actress#iranianactress#cinema #theatre#شهرزادعبدالمجيد#هنرپيشه#تلويزيون#سينما#تاتر#بازيگر#بازيگر_زن #بازيگرايراني بازيگران ايرانى#زنجان#طارمثبت دیدگاه شما