احمد ایران دوست "دیروز" و "فردا 
دست به یکی کرده اند؛
"دیروز" با خاطراتش 
مرا فریب داد
و "فردا" با وعده هایش 
مرا خواب کرد!
وقتی چشمم را گشودم که 
امروز هم گذشته بود...! class=
"دیروز" و "فردا دست به یکی کرده اند؛ "دیروز" با خاطراتش مرا فریب داد و "فردا" با وعده هایش مرا خواب کرد! وقتی چشمم را گشودم که امروز هم گذشته بود...!ثبت دیدگاه شما