پرستو صالحی ما فردا ميايم اصفهان ... ورود به مراسم براي عموم آزاد هست چون بليت فروشي در كار نيست، برنامه جهت حمايت از بچه هاي ناتوان جسمي و ذهني و مبتلا به سرطان هست . همراه ما باشيد اصفهوني هاي گل class=
ما فردا ميايم اصفهان ... ورود به مراسم براي عموم آزاد هست چون بليت فروشي در كار نيست، برنامه جهت حمايت از بچه هاي ناتوان جسمي و ذهني و مبتلا به سرطان هست . همراه ما باشيد اصفهوني هاي گلثبت دیدگاه شما