حنا کامکار ‏‎سيد محمد باختر شهروند مريوانى، #سرباز ١٩ساله،
فرزند كاك لطيف،اهل روستاى خانه شيخان،
٢٧ آذر پس از پايان ساعت #نگهبانی در #پادگان_عجب_شیر
متوجه ناله هاى توله سگی شده و شوربختانه پس از رهاييش از حصار امنيتى #پادگان،
پای راستش روى مین رفته،منفجر مى شود.
با وجود زحمات پزشكان بيمارستان شهداى تبريز،بدليل شدت خونريزى امكان عمل جراحى ميسر نشد و اكنون با قطعى پا از ناحيه قوزك مواجه شد.‏
ضمن ابراز تاسف براى وجود #مين ها در ميهن مان و همچنان بروز چنين حوادث ناراحت كننده اى،
کار نیکش را فراوان ارج مى نهيم و گرامى مى داريم...
#هنرمندان_حامی_محیط_زیست
#من_مسؤول_زمينم class=
‏‎سيد محمد باختر شهروند مريوانى، #سرباز ١٩ساله، فرزند كاك لطيف،اهل روستاى خانه شيخان، ٢٧ آذر پس از پايان ساعت #نگهبانی در #پادگان_عجب_شیر متوجه ناله هاى توله سگی شده و شوربختانه پس از رهاييش از حصار امنيتى #پادگان، پای راستش روى مین رفته،منفجر مى شود. با وجود زحمات پزشكان بيمارستان شهداى تبريز،بدليل شدت خونريزى امكان عمل جراحى ميسر نشد و اكنون با قطعى پا از ناحيه قوزك مواجه شد.‏ ضمن ابراز تاسف براى وجود #مين ها در ميهن مان و همچنان بروز چنين حوادث ناراحت كننده اى، کار نیکش را فراوان ارج مى نهيم و گرامى مى داريم... #هنرمندان_حامی_محیط_زیست #من_مسؤول_زمينمثبت دیدگاه شما