رضا صادقی بازم محبت هوادارانم من و مديون تر كرد ...
ممنونم از لطف و همراهى مردم نازنين اليگودرز .... امشب يك اجراى فوق انرژى خواهيم داشت ... بازم سپاس و جاى همه جانانم خالى 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
❌تا بعد ❌ class=
بازم محبت هوادارانم من و مديون تر كرد ... ممنونم از لطف و همراهى مردم نازنين اليگودرز .... امشب يك اجراى فوق انرژى خواهيم داشت ... بازم سپاس و جاى همه جانانم خالى 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ❌تا بعد ❌ثبت دیدگاه شما