محسن کیایی نمیدونم در پشت صحنه چه خبره و چی شده ولی من جناب خان و با خندوانه شناختم و کلی باهاش خندیدم و دیشب که محمد عزیز داشت در موردش حرف میزد بغض کردم امیدوارم دوباره جناب خان برگرده به خونه اش . class=
نمیدونم در پشت صحنه چه خبره و چی شده ولی من جناب خان و با خندوانه شناختم و کلی باهاش خندیدم و دیشب که محمد عزیز داشت در موردش حرف میزد بغض کردم امیدوارم دوباره جناب خان برگرده به خونه اش .ثبت دیدگاه شما