کورش سلیمانی 🎭
مبارك است. فراخوان جشنواره ى تئاتر دانشگاهى بيست و يكم هم منتشر شد. صميمانه براى برگزار كنندگان و دانشجويانِ  پرشور و هنرمندِ شركت كننده موفقيت آرزو مى كنم و اميدوارم جريان دانشگاهى تئاتر فراتر از تاثير پذيرى و متاسفانه شيوه ى تقليدى كه گاه از جريان تئاتر كشور در پيش گرفته، بتواند همچون دوره هاى درخشانِ خود، بر جريان اصلى تئاتر ما چنان كه شايسته ى آن است، اثرگذار باشد. _______________________________________

اما بعد؛ ذكر دو اميدوارى از چندين اميد كه دارم:
الف:  اى كاش مى شد زمان اين جشنواره را تغيير داد. گرچه بهار در نظر اول فصل زيبا و مناسبى براى جشنواره به نظر مى رسد اما با توجه به تعطيلى بيش از يك ماهه ى اسفند و فروردينِ هرساله ى دانشگاه هاى ايران كه بلافاصله بعد از آن هم بازبينى نهايى نمايش ها بايد صورت گيرد نشانه ى عدم شناخت مقوله ى تئاتر و نيازش به تمرينِ مستمر از سويى و عدم شناخت ويژگى هاى عملى كار تئاتر در دانشگاه هاست. به نظرم انتشار فراخوان در مهر ماه، بازبينى اوليه در اواخر آذر، بازبينى نهايى در بهمن  و سرانجام برگزارى جشنواره در اسفند هر سال مى تواند فرصت و امكان مناسب تَرَى به دبيرخانه براى برگزارى بهتر و به دانشجويان براى آماده سازى مناسب تَرِ آثارشان بدهد. در زمان بندى فراخوان سالهاى اخير و نيز دوره ى پيش رو واقعا نمى دانم دانشجويان شركت كننده چگونه مى رسند و مى توانند آثار خود را با كيفيت مطلوب براى ارايه آماده سازند ... ب: كاش جشنواره تئاتر را پيش درآمدى براى وقوع امرِ تئاتر در دانشگاه ها تلقى كنيم و هدف صرفا جشنواره نباشد. نگارنده بارها در دوره هاى مختلف پيشنهاد داده_ و هنوز هم اصرار دارد بر اين پيشنهاد _ كه خروجى جشنواره علاوه بر انتخاب نفرات برتر، آماده شدن تئاترهايى براى اجرا در دانشگاه هاى مختلف باشد. به اين شكل كه آثارِ منتخب شركت كننده پس از اجرا در جشنواره و با هماهنگى و برنامه ريزى بتوانند در دانشگاه هاى مختلفِ سطح تهران و حتى شهرستان ها به شكل چرخشى به اجرا درآيند تا از سويى صرفا محدود به  دو اجرا در جشنواره نباشند و از سوى ديگر با دريافتى اى كه از اجراهاى خود در دانشگاهها خواهند داشت هزينه هاى شان جبران شده و مهمتر از آن نمايش شان را تعداد بيشترى از دانشجويان بتوانند ببينند ... طبيعى ست كه در صورت وقوع چنين جريانى مى توانيم به وجود "تئاتر دانشگاهى" به معناى حقيقى اش افتخار كنيم ... به اميد آن روز ... با آرزوى موفقيت دوباره براى "تئاتر دانشگاهى" ...
#تئاتر_دانشگاهی 
#جشنواره_تئاتر_دانشگاهى class=
🎭 مبارك است. فراخوان جشنواره ى تئاتر دانشگاهى بيست و يكم هم منتشر شد. صميمانه براى برگزار كنندگان و دانشجويانِ پرشور و هنرمندِ شركت كننده موفقيت آرزو مى كنم و اميدوارم جريان دانشگاهى تئاتر فراتر از تاثير پذيرى و متاسفانه شيوه ى تقليدى كه گاه از جريان تئاتر كشور در پيش گرفته، بتواند همچون دوره هاى درخشانِ خود، بر جريان اصلى تئاتر ما چنان كه شايسته ى آن است، اثرگذار باشد. _______________________________________ اما بعد؛ ذكر دو اميدوارى از چندين اميد كه دارم: الف: اى كاش مى شد زمان اين جشنواره را تغيير داد. گرچه بهار در نظر اول فصل زيبا و مناسبى براى جشنواره به نظر مى رسد اما با توجه به تعطيلى بيش از يك ماهه ى اسفند و فروردينِ هرساله ى دانشگاه هاى ايران كه بلافاصله بعد از آن هم بازبينى نهايى نمايش ها بايد صورت گيرد نشانه ى عدم شناخت مقوله ى تئاتر و نيازش به تمرينِ مستمر از سويى و عدم شناخت ويژگى هاى عملى كار تئاتر در دانشگاه هاست. به نظرم انتشار فراخوان در مهر ماه، بازبينى اوليه در اواخر آذر، بازبينى نهايى در بهمن و سرانجام برگزارى جشنواره در اسفند هر سال مى تواند فرصت و امكان مناسب تَرَى به دبيرخانه براى برگزارى بهتر و به دانشجويان براى آماده سازى مناسب تَرِ آثارشان بدهد. در زمان بندى فراخوان سالهاى اخير و نيز دوره ى پيش رو واقعا نمى دانم دانشجويان شركت كننده چگونه مى رسند و مى توانند آثار خود را با كيفيت مطلوب براى ارايه آماده سازند ... ب: كاش جشنواره تئاتر را پيش درآمدى براى وقوع امرِ تئاتر در دانشگاه ها تلقى كنيم و هدف صرفا جشنواره نباشد. نگارنده بارها در دوره هاى مختلف پيشنهاد داده_ و هنوز هم اصرار دارد بر اين پيشنهاد _ كه خروجى جشنواره علاوه بر انتخاب نفرات برتر، آماده شدن تئاترهايى براى اجرا در دانشگاه هاى مختلف باشد. به اين شكل كه آثارِ منتخب شركت كننده پس از اجرا در جشنواره و با هماهنگى و برنامه ريزى بتوانند در دانشگاه هاى مختلفِ سطح تهران و حتى شهرستان ها به شكل چرخشى به اجرا درآيند تا از سويى صرفا محدود به دو اجرا در جشنواره نباشند و از سوى ديگر با دريافتى اى كه از اجراهاى خود در دانشگاهها خواهند داشت هزينه هاى شان جبران شده و مهمتر از آن نمايش شان را تعداد بيشترى از دانشجويان بتوانند ببينند ... طبيعى ست كه در صورت وقوع چنين جريانى مى توانيم به وجود "تئاتر دانشگاهى" به معناى حقيقى اش افتخار كنيم ... به اميد آن روز ... با آرزوى موفقيت دوباره براى "تئاتر دانشگاهى" ... #تئاتر_دانشگاهی #جشنواره_تئاتر_دانشگاهىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


Barneyxcq
tXoRZn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com