پرستو گلستانی برای دوستان علاقمند 
صفحه ی زردشت اخوان ثالث/ ناشر آثار مهدی اخوان ثالث
نشر زمستان
@zardoshtakhavansaless
و  نیما بود که باز ما را توانگر کرد... همو بود که سبد خالی افتادهٔ شعر ما را برداشت به جنگل خویش برد و باز آورد پر از گلها و میوه‌ها و دیگر موائد زمینی و آسمانی. او شعر ما را از تنگنای نصابهای محلی رهاند و با تکیه بر اصول اصیل ملیت ما، برای شعر امروزمان کسب حیثیت و آبروی جهانی کرد... چاپ جدید
بدعتها و بدایع نیما یوشیج
مقالات مهدی اخوان‌ثالث درباره کار نیما و شعر نیمایی

#نیما_یوشیج
#شعر_نیمایی
#شعر_نو
#مهدی_اخوان_ثالث
#م_امید
#نشر_زمستان
#اخوان_ثالث
#زردشت_اخوان_ثالث
#بدعتها_و_بدایع_نیما_یوشیج class=
برای دوستان علاقمند صفحه ی زردشت اخوان ثالث/ ناشر آثار مهدی اخوان ثالث نشر زمستان @zardoshtakhavansaless و نیما بود که باز ما را توانگر کرد... همو بود که سبد خالی افتادهٔ شعر ما را برداشت به جنگل خویش برد و باز آورد پر از گلها و میوه‌ها و دیگر موائد زمینی و آسمانی. او شعر ما را از تنگنای نصابهای محلی رهاند و با تکیه بر اصول اصیل ملیت ما، برای شعر امروزمان کسب حیثیت و آبروی جهانی کرد... چاپ جدید بدعتها و بدایع نیما یوشیج مقالات مهدی اخوان‌ثالث درباره کار نیما و شعر نیمایی #نیما_یوشیج #شعر_نیمایی #شعر_نو #مهدی_اخوان_ثالث #م_امید #نشر_زمستان #اخوان_ثالث #زردشت_اخوان_ثالث #بدعتها_و_بدایع_نیما_یوشیجثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران