پرستو گلستانی و همو بود...
نشر زمستان 
ناشر آثار مهدی اخوان ثالث
صفحه ی  زردشت اخوان ثالث
@zardoshtakhavansaless
مردمی که هنگام گذشتن از خیابان... کار و رفتارشان را رها می‌کنند و نیم ساعت به تماشای استخوان‌بندی و کوه پولادین یک کاخ بلندبالا می‌ایستند و از تعجب و شعف نیششان تا بناگوششان باز می‌شود، اما از کاخ عظیمی که فردوسی پی‌افکند حیرتی ندارند، زیرا عظمتش را درک نمی‌کنند و شگفتی‌شان را جلب نمی کند، چه جوان و چه پیرشان...و
چاپ جدید
عطاولقای نیما یوشیج
مقاله درباره «لقاها و اداهای خاص نیما، یا احیا شده بوسیله نیما از یادگارهای دیرینه‌ٔ شعر و ادب فارسی» و... الخ

#نیما_یوشیج
#شعر_نیمایی
#شعر_نو
#مهدی_اخوان_ثالث
#م_امید
#نشر_زمستان
#اخوان_ثالث
#زردشت_اخوان_ثالث
#عطا_و_لقای_نیما_یوشیج class=
و همو بود... نشر زمستان ناشر آثار مهدی اخوان ثالث صفحه ی زردشت اخوان ثالث @zardoshtakhavansaless مردمی که هنگام گذشتن از خیابان... کار و رفتارشان را رها می‌کنند و نیم ساعت به تماشای استخوان‌بندی و کوه پولادین یک کاخ بلندبالا می‌ایستند و از تعجب و شعف نیششان تا بناگوششان باز می‌شود، اما از کاخ عظیمی که فردوسی پی‌افکند حیرتی ندارند، زیرا عظمتش را درک نمی‌کنند و شگفتی‌شان را جلب نمی کند، چه جوان و چه پیرشان...و چاپ جدید عطاولقای نیما یوشیج مقاله درباره «لقاها و اداهای خاص نیما، یا احیا شده بوسیله نیما از یادگارهای دیرینه‌ٔ شعر و ادب فارسی» و... الخ #نیما_یوشیج #شعر_نیمایی #شعر_نو #مهدی_اخوان_ثالث #م_امید #نشر_زمستان #اخوان_ثالث #زردشت_اخوان_ثالث #عطا_و_لقای_نیما_یوشیجثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران