پرستو گلستانی صفحه ی انتشارات زمستان (ناشر آثار مهدی اخوان ثالث)
@zardoshtakhavansaless
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت 
هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دستها پنهان، 
نفسها ابر، دلها خسته و غمگين، 
درختان اسكلتهای بلورآجين 
زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه، 
غبارآلوده مهر و ماه، 
زمستان است.

ده کتاب شعر
مهدی اخوان‌ثالث
م. امید
دوره دوجلدی

#مجموعه_آثار
#مهدی_اخوان_ثالث
#م_امید
#شعر
#زمستان
#نشر_زمستان
#اخوان_ثالث
#زردشت_اخوان_ثالث
#کلیات_اخوان_ثالث class=
صفحه ی انتشارات زمستان (ناشر آثار مهدی اخوان ثالث) @zardoshtakhavansaless سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگين، درختان اسكلتهای بلورآجين زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، زمستان است. ده کتاب شعر مهدی اخوان‌ثالث م. امید دوره دوجلدی #مجموعه_آثار #مهدی_اخوان_ثالث #م_امید #شعر #زمستان #نشر_زمستان #اخوان_ثالث #زردشت_اخوان_ثالث #کلیات_اخوان_ثالثثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران