تینا پاکروان ديشب در حوالى يك انار گم شدم 
كسى نشانى از من دارد !؟
تينا پاكروان 
جلد مجموعه شعرهاى من #نشر# ثالث
يلدا مبارك class=
ديشب در حوالى يك انار گم شدم كسى نشانى از من دارد !؟ تينا پاكروان جلد مجموعه شعرهاى من #نشر# ثالث يلدا مباركثبت دیدگاه شما