حسین پاکدل ياد ايام
...
خسته شدم 
خب بيا جك بگيم...
يه روز يه گوسفنده...
هاهاها... بسه با مزه بود!
...
يادى از نمايش
"سمفونى درد"
شيامك صفرى
سيد مهرداد ضيايى
اشكان صادقى و ...
... class=
ياد ايام ... خسته شدم خب بيا جك بگيم... يه روز يه گوسفنده... هاهاها... بسه با مزه بود! ... يادى از نمايش "سمفونى درد" شيامك صفرى سيد مهرداد ضيايى اشكان صادقى و ... ...ثبت دیدگاه شما